گروه ها جستجو فایل ها تماس با ما پرداخت اینترنتی قبض ورود
  تبلیغات
لینک یادداشت
بانویی از دیار سبز
بانویی از دیار سبز یکشنبه ۱۵ شهریور ۱۳۹۴
می تراوید آفتاب از بوته ها.
دیدمش در دشت های نم زده
سست اندوه تماشا، یار باد.
مویش افشان، گونه اش شبنم زده.


لاله ای دیدیم- لبخندی به دشت-
پرتوی در آب روشن ریخته.
او صدا را در شیار باد ریخته.
" جلو ه اش با بوی خاک آمیخته."