گروه ها جستجو فایل ها تماس با ما پرداخت اینترنتی قبض ورود
  تبلیغات
لینک یادداشت
ابوالقاسم فرهنگ
ابوالقاسم فرهنگ یکشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۵
https://telegram.me/Fundamentaloffiction
 
لینک یادداشت
ابوالقاسم فرهنگ
ابوالقاسم فرهنگ سه شنبه ۲۴ فروردین ۱۳۹۵
شکارسوژه وریختن درقالبی داستانی
در2یادداشت گذشته درباره ی پیداکردن سوژه،به این جارسیدیم که نه تنهابه اندازه ی همه ی انسان ها،بلکه به اندازه ی رفتارهای گونه گون هرانسان،سوژه وجوددارد.
پرسش این است که چراسوژه ها،شکارنمی شوندویاپس ازشکار،دراندامی داستانی ،سازنمی گیرند؟!ونویسنده هاویاعلاقه مندان به داستان نویسی چراسرگردان هستند؟!
سرگردانی برای پیداکردن سوژه،ریشه درکاهلی وسستی هنرآموزان وهنرجویان وحتی نویسندگان حرفه ای داردکه مانندکارآگاه ها،دررویدادهاوحس وحال مردم وگفتاروکردارآن ها؛دقیق نمی شوندویایادداشت برداری نمی کنند.
می گفتیم؛داشتن کاغذومدادویادداشت برداری،جلوی مردم سخت وشک برانگیزاست،اکنون که بدون گوشی نمی توانیم باشبم،کجای کارایراددارد؟
ولی سوژه داران چرانمی توانند؟
پاره ای ازدلایل:
1-کم خواندن ویاخواندن ازسرِخواندن ونه به عنوان یک منتقدوسبک شناس ویاکنجکاو.
2-آگاهی نداشتن ازکاربردروان شناسی وفلسفه درهنگام نگارش{نداشتن افق وانگیزه والگوی انسانی برای نوشتن}
3-بلاتکلیفی ونشناختن سن وجنس وگستره ی اجتماعی مخاطب.
4-دست بالا ویادست پایین گرفتن مخاطب.
5- بی نظمی درنوشتن درزمان معینی ازشبانه روز.
شتاب درنوشتن سوژه ی تازه شکارشده و....
و...ادامه دارد...

 
لینک یادداشت
ابوالقاسم فرهنگ
ابوالقاسم فرهنگ پنج شنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۴
اصول داستان نویسی
‫#‏شرایط‬ ‫#‏داستان_‬ نویس شدن چیست؟
‫#‏اصول‬ داستان نویسی...این پاسخ به یکی ازتازه پیوسته ها،می تواندبرای همه به دردبخورباشد.
‫#‏یادداشت‬ _بازسازی شده

.بر ای نویسنده شدن،این عوامل وتلاش هالازم است:
1-پذیرفتن این نکته که بایادگیری فنون واصول داستان نویسی مانندیادگیری موسیقی وتردستی ؛می توانم نویسنده شوم.(چه جنم و ژن داستان نویسی درمن باشدوچه نباشد.)
ناگفته نماندکه بسیاری ازآدم ها،داستان پردازانی قوی هستندولی نیرویشان راباگفتن داستان برای دیگران تلف می کنند.ازسوی دیگربسیاری حاضرنیستندکه بپدیرنداستعدادذاتی کافی نیست.

2- حس قوی برای شکارلحظات داستانی ( به شرط این که لجظات وگفتگوهاراجایی یادداشت کرده باشندویاباگوشی ویادستگاه ظبط کنندچون این لجظه هافرًارهستند).
3-عشق به نوشتن وانگیزه وقبول این نکته که ازداستان نویسی به خواسته هایشان می رسندچه مادی وچه معنوی.
4-خواندن وخواندن ودیدن وخواندن ودیدن نقادانه(این خواندن ؛ازخواندن متون کهن تاخواندن روزنامه وآثارداستانی وطنی دروهله ی اول تادیدن ازوب گردی هدف مندوگشتن به دنبال ایده ،تارفتن به نمایشگاه ها وگالری های هنرهای تجسمی ودیدن فیلم هدفمندتا....رادربرمی گیرد.
4-میدان دادن به تخیل وقدرت همسان سازی تخیل باواقعیت
5-نوشتن (حتی الامکان)درساعت معینی ازروزویاشب ودرجائی مشخص(تاحدامکان).
وامادرموردکلاس ها،دربیشترشهرستان ها،فرهنگ سراها ومراکزفرهنگی،کلاس های داستان نویسی هم دارند،که اگراسم ومحتوای این کلاس ها،داستان نویسی خلاق باشد،بهتراست.
این صفحه هم دست آوردتدریس وچکیده ی کتاب های اصول داستان نویسی خلاق است که چون به صورت کلاسی برگذارنمی شود(درکلاس شیوه ی تدریس من نفس گیراست.مثلاگاهی برای نوشتن یک تمرین؛1دقیقه بیشتروقت نمی دهم دراین جاکه تنبل های حرفه ای حتی حال خواندن مطالب رانداذندتاچه رسدبه تمرین)به شیوه ی (تخت)وغیرخلاق برگذارمی شودولی قابل استفاده است اگرواقعااجراکنید..موفق باشید!!!


 سعید داودی: سپاس
 ابوالقاسم فرهنگ: سعید داودی....سپاس که می خوانید.
 
لینک یادداشت
ابوالقاسم فرهنگ
ابوالقاسم فرهنگ دوشنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۴
#‏یادداشت‬ ِ_تازه
‫#‏نکات‬ _کاربردی در#داستان_ نویسی
وقتی داستانی ذهنتان را باخودش درگیرکرد,درجا,یادداشت اولیه رابنویسیدحتی اگرمشغول نوشتن داستان دیگری هستید.یاایده ی اولیه راباگوشی یادستگاهی ضبط کنید وبعدبه کارقبلی تان ادامه دهید.
داستانی راکه ننوشته ایدوتمام نکرده اید(دست ِ کم بایدپیش نویس ش کرده باشید)رابرای هیچ کسی تعریف نکنید.
اگرداستان راباشخصیت آغازمی کنید,همه ی اطلاعاتتان درمورداورادراول,رونکنیدبگذاریدبقیه ی شخصیت ها,درجریان داستان,پاره های دیگری ازشخصیت وی رابشناسانند.
برای شروع داستان باشخصیت,دست کم یک ویژگی درونی اورادربین فضای آغازین داستان بگنجانید.مثلا:حسن به هنگام توفان آمد.که به شکل های داستانی تری می توانیدبنویسید؛هروقت هواتوفانی می شد,اوهم پیدای اش می شدویا.....ویا.....
ادامه دارد.......


 ابوالقاسم فرهنگ: نگاره از::::هنریک اولیویرا
 
لینک یادداشت
ابوالقاسم فرهنگ
ابوالقاسم فرهنگ پنج شنبه ۵ دی ۱۳۹۲
پرسش عمومی::::برای نوشتن داستان چه کتاب هایی بخوانیم؟

بارهاهنرجویان وکسانی که مرامی شناسند(دردنیای غیرمجازی)می پرسند؛چه کتاب هایی بخوانیم که زودترداستان نویس شویم؟می گویم که مهم خواندن دقیق وزیادداستان ورمان است والبته رفتن به نگارخانه هاودیدن نمایش گاه های عکس ونقاشی وطراحی و...
ودیدن فیلم وشکارایده ی اولیه ازمحیط زندگی ولی بازهم کتاب می خواهند.باشدتعدادی کتاب به شمامعرفی می کنم:
1-کتاب ((بازی ها)) نوشته اریک برن وبرگردان دکتراسماعیل فصیح باخواندن این کتاب بابازی های روان شناسی انسان هاآشنامی شنویدوشیوه های گوناگون رفتارهای شخصیت های داستانی وغیرداستانی راخواهیدشناخت .این کتاب منبع خوبی برای داستان نویسان هامی تواندباشد.2کتاب (روان شناسی رفتارمتقابل وماندن دروضعیت آخرنوشته خانم وآقای هریس وترجمه ی دکترفصیح هم کمکی این کتاب بازی ها است.
2-کتاب ((درس هایی درباره داستان نویسی ))نوشته لئوناردبیشاپ وبرگردان محسن سلیمانی..ونشرسوره مهریاهمان حوزه هنری این کتاب 300درس نامه داردکه قابل عمل است درنوشتن.البته دکترسلیمانی چندکتاب دیگرهم داردکه بازهم حوزه هنری منتشرکرده ودرمجموع همگی کتاب های خوبی هستند.
3-مجموعه ((مراحل خلق داستان محمدحنیف))این هایک زمانی به شکل 5 کتاب جداگانه منتشرشده بود کارهمان سوره مهرهم هست وشایدهم به شکل مجموعه درهرصورت برای مبتدی ها،کتاب های خوبی هستندچون جزییات راتوضیح می دهدوزبان ساده وخوبی داشت.
4-((عناصرداستان)) نوشته جمال میرصادقی نشرنارون هم کتاب مفیدی است ودرعین حال تخصصی.
5-هنرداستان نویسی ابراهیم یونسی نشرنگاه
6-((رانمای عملی نمایشنامه نویسی ))نوشته نوئل گریک که برگردان های مختلفی دارد یکیش رادکترعلیزادودیگری مصطفی امینی و...ترجمه کرده اندنشرافرازآن ،باترجمه ی امینی ست.
7-داستان ساختار .فیلم نامه نویسی کتاب مهمی ست نوشته رابرت مک کی وازانتشارات هرمس..بیشترآن درموردفیلم نامه نویسی است ولی کتاب به دردبخوری ست برای داستان نویسان


 صدای بارون: جات خالی بود توبیشه سراغت و نو خیلی گرفتیم زنده اید
 ابوالقاسم فرهنگ: صدای بارون سلام برگشتم زنده م .ممنونت
 علی اصغر ضیائی لائین: درود بر جناب فرهنگ ، بهره بردم سپاس
 ابوالقاسم فرهنگ: علی اصغر ضیائی لائین....بزرگوارسپاس که می خونین
 Akhavan: واقعأ ممنون.همون چیزی بود که نیاز داشتم.یه دنیا ممنون.
 revaiatgar: اهداء جایزه‌ی نقدی و مقدار آن، منوط به میزان حمایت اسپانسرهای مالی جشنواره است (انجمن ادبیات داستانی دریچه از هرگونه نظر و مشارکت فرهنگی شما استقبال می‌کند.) سایت جشنواره: WWW.DARICHE93.IR پست الکترونیکی جشنوارهARICHE93.IR@GMAIL.COM
 
لینک یادداشت
ابوالقاسم فرهنگ
ابوالقاسم فرهنگ دوشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۳
تمرین:::::::::::::::ویژه ی در درون خودگم شده ها!!!
فرزانه ای گفته است{شایدآلبرکامو؟؟}؛؛اگرفکرمی کنیدزمان وعمرتان زودمی گذرد,به مدت 5 دقیقه به عقربه های ثانیه گردساعت(تان),نگاه کنید. ازسوی دیگردر درس های پیشین گفته ایم که یکی {وشایدمهم ترین)بخش پژوهشی ِ کارِ نوشتن ِداستان؛کندوکاودرپرونده های درونی خودمان است......... به مدت 3دقیقه ,ضمن نگاه کردن به عقربه ی ثانیه گردساعت؛درون خودتان رابکاوید.سغی کنیدخودتان راپیداکنید.اکرنتوانستید{که نمی توانید}کنش ها و واکنش هایتان رادربرابر یک پیش آمددرگذشته؛وارسی کنیدوبه شکل های دیگرکنش و واکنش هایی که به تربود انجام می دادید؛فکر کنید....... چشم هایتان راببندید.کمی استراحت کنید.نفس های عمیق بکشید وبی وقفه بنویسید.به نوشتن فکرکنیدنه به نوشته تان.

 revaiatgar: خستین فراخوان داستان نویسی انجمن ادبیات داستانی دریچه انجمن ادبیات داستانی دریچه در راستای کشف و پرورش استعدادهای داستان نویسی نخستین فراخوان داستانی خود رابرگزار میکند. این انجمن در سیاست گذاری‌ها و تصمیم گیری‌ها و اجرای کامل سیاستهای خود مستقل بوده و توسط هیچ نهاد دولتی و غیر دولتی اداره و حمایت نمی‌گردد
 
لینک یادداشت
ابوالقاسم فرهنگ
ابوالقاسم فرهنگ شنبه ۷ دی ۱۳۹۲
تمرین ::::::
گفتگویی بنویسیدکه آغازآن بااولین حرف الفباباشدودرپایان با حرف ی تمام شود.اگربتوانیدهر2نفربه همین شکل گفتگوداشته باشند.ازتنش وکشمکش استفاده کنید.تلاش کنیدشکل قصوی پیداکند.فضاسازی کنیدیعنی معلوم باشددرکجاگفتگومی شودودرچه زمانی ست؟ازآمدن وورودکلمات غیرمعمول نترسید.تنهاگفتگوباشدوهیچ توضیح اضافه ی غیرگفتگویی ننویسید.
من شکل متفاوتی رابرای شمامی نویسم.شماکارخودتان رابکنید.
نمونه:::::
-آقای بادامی درکجازندگی می کند؟
-آقای حسنی رانمی شناسم.
-ارباب من دارم درباره ی بادام حرف می زنم.
-اگرمن بایدجواب بدم ،خوابم می یاد....
......
........

-یکی رفت فالوده بخورد؛نبود،سرماخورد.
-یکی بایدبیایدواین قصه راجمع کند.


 jazire21: salam azizam mituni ye dastan darbareye mozue hichi malum nist begi
 
لینک یادداشت
ابوالقاسم فرهنگ
ابوالقاسم فرهنگ پنج شنبه ۳ بهمن ۱۳۹۲
بار واژگانی چیست؟وحرمت واژه راچگونة بایدپاس بداریم؟بخش 2

((گُه...پِشکِل.....))

دردرس پیش به این جارسیدیم که هرواژه تاتبدیل شدنش ازشبه ِآوا تاهجاشدن وپیوستن هجاهابه هم وتشکیل واژه راه درازوخونباری رابایدطی کرده باشد وبایدحرمت واژه راواژه پردازونویسنده نگاه دارد.نوشتیم که منظوربه کارنبردن واژه ها ی به اصطلاح بی ادبانه نیست،بلکه درست وبه جابه کاربردن آن است.پیش ازاین درمورد ِعبارت درخشان ِ((صداش پُر ِپوله))دررمان ((گتسبی ِبزرگ))از اسکات فیتزجرالدنوشته ام وامروز نمونه ی درخشان ِدیگری راازگابریل گارسیامارکزازاساتیدداستان نویسی ِآمریکای لاتین(ازدیگراساتیدآن منطقه می توان به خورخه لوئیس بورخس،ماریوبارگاس یوساو...اشاره کرد)بیاورم.بیشترعلاقه مندان به داستان نویسی اورابرای آفرینش رمان ِبسیارخوب ِ(100سال تنهایی)می شناسندولی من (داستان بلند ((کسی به سرهنگ نامه نمی نویسد))اورابسیاردوست دارم وجمله ی پایانی اش رابه این دلیل درخشان می بینم که نتیجه ی پایانی ِ66صفحه داستان ِباریتمی بسارکُنداست که انتظارِتوان فرسای ِسرهنگ ِپیری راحکایت می کندکه برای 2چیززنده مانده است؛؛پیروزشدن درجنگ خروس برای حس انتقام گیری بابت مرگ ناجوانمردانه ی فرزندش(البته ازدید سرهنگ) ورسیدن نامه ای ازدولتیانی که عمری برای آن هاجنگیده است واکنون چشم داشتش این است که حق وحقوقی به اوبدهند.سرهنگ وزنش همه ی داروندارشان راباخته اند ودیگرازهمه چیز ناامیدشده اند.همسرش ازشوهر75 ساله اش می پرسدتازمان جنگ خروس خودمان چه بخوریم وسرهنگ می گوید::((گُه....پِشکل))
نفس ِمخاطب باردیگربالامی آید....


 ghazalzendgy: سلام خوب هستین.... امید است موفق باشید..
 ابوالقاسم فرهنگ: ghazalzendgyسلام خوبم وممنون که می خوانید...
 علی اصغر ضیائی لائین: سپاس قاسم جان
 ابوالقاسم فرهنگ: علی اصغر ضیائی لائین....قربانت ...احساس می کنم خیلی جواب گونیست این صفحه اینه که غیرفعالش کردم.تاببینم چه شود؟
 
لینک یادداشت
ابوالقاسم فرهنگ
ابوالقاسم فرهنگ سه شنبه ۱ بهمن ۱۳۹۲
بار واژگانی چیست؟وحرمت واژه راچگونة بایدپاس بداریم؟
برای شکل گیری ِ هرواژه،شایددریاهاخون ریخته شده باشد.می توانیم به انسان های آغازین بیندیشیم وشکل ناگرفتگی ِحنجره ی آن هاوخون هایی که برای ایجادرابطه ریخته شده.فرض کنیدانسان الف می خواسته به انسان ب بگوید (اَ)انسان ب اگرقسمت های مختلف گوشَش درست شکل گرفته بوده(استخوان چکشی اش درست روی سندانی اش خورده باشدوشیپوراستاسش درست کارکرده باشد و(اَ )را(اِ)یا(اُ)ویا(آ)نشنیده باشد،ممکن است هنگام پاسخ دادن ،آوایی غیرازآوای ارتباطی ِموردنظرارتباط گیرنده وبه باوروی صذایی متضادوکین توزانه به حساب آمده باشد.بهانه ی بسیاری ازجنگ ها وکشتارها وکشورگشایی هاهم ،شایدبه دلیل عدم تفاهم زبانی بوده ویاادعامی کنندبه این دلیل است.میشل فوکوهم گویاگفته:زبان به محض جاری شدن،ایجادسوء تفاهم می کند.بگذریم تمام نیتم این بودکه بایدبرای واژه حرمت قائل شویم تاحرمتمان نگه داشته شود.البته معنی اش این نیست که به قول زنده یادفروغ اگردرموردکوچه ای پرازادرارمی خواهیم بنویسیم نبایدازادوکلن فرانسوی بنویسیم.....ادامه دارد......


 
لینک یادداشت
ابوالقاسم فرهنگ
ابوالقاسم فرهنگ دوشنبه ۲۳ دی ۱۳۹۲
نظرسنجی و آمارگیری ::::::

برگذاری کلاس آموزش داستان نویسی خلاق درتهران

دوستانی که تمایل دارنددراین کلاس هاشرکت کنند،لطفا باکامنت اعلام کنندویابه نشانی nevis1860@gmail.com
ایمیل بزنند.1-اعلام آمادگی به معنای تعهدبه شرکت درکلاس نیست.2-لایک به معنای آمادگی نیست.


 
 اصول داستان نویسی (54 یادداشت)
آموزش اصول داستان نویسی برای همه ی گروه های سنی